موتور جستجو (فیلترها)

آیتم ها

تعداد نتایج 50 مورد

2. نکتار انار ممتاز سن ایچ 750 سی سینکتار انار ممتاز سن ایچ 750 سی سی

قیمت تک:

40,000
٪2
39000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 40.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

دیجی عمده

3. نکتار هفت میوه سن ایچ 1 لیترینکتار هفت میوه سن ایچ 1 لیتری

قیمت تک:

45,000
٪13
39000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

دیجی عمده

4. نکتار آلبالو سن ایچ 1 لیترینکتار آلبالو سن ایچ 1 لیتری

قیمت تک:

45,000
٪13
39000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

دیجی عمده

5. نکتار پرتقال پالپ دار سن ایچ پاکت 1 لیترینکتار پرتقال پالپ دار سن ایچ پاکت 1 لیتری

قیمت تک:

45,000
٪13
39000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

دیجی عمده

6. نکتار سیب سن ایچ 1 لیترنکتار سیب سن ایچ 1 لیتر

قیمت تک:

45,000
٪13
39000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

دیجی عمده

7. نکتار زردآلو سن ایچ 1 لیترینکتار زردآلو سن ایچ 1 لیتری

قیمت تک:

45,000
٪43
25400 تومان

قیمت عمده:

288,000 تومان

* قیمت روز بازار : 45000 * قیمت مصرف کننده : 28000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 3 عدد ) : 25400 تومان * قیمت هر عدد سفارش...

دیجی عمده

8. نکتار هلو سن ایچ 1 لیترنکتار هلو سن ایچ 1 لیتر

قیمت تک:

45,000
٪13
39000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

دیجی عمده

9. نکتار آبمیوه انبه سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 55)نکتار آبمیوه انبه سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 55)

قیمت تک:

55,000
٪20
44000 تومان

قیمت عمده:

492,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 55.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 44000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 41000 تومان *...

آسان تجارت

10. نکتار آبمیوه آناناس سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 55)نکتار آبمیوه آناناس سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 55)

قیمت تک:

55,000
٪20
44000 تومان

قیمت عمده:

492,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 55.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 44000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 41000 تومان *...

آسان تجارت

11. نکتار آبمیوه آناناس سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 40)نکتار آبمیوه آناناس سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 40)

قیمت تک:

55,000
٪27
40000 تومان

قیمت عمده:

456,000 تومان

* قیمت روز بازار : 55000 تومان * قیمت مصرف کننده هر عدد ( حداقل سفارش 3 عدد ) : 40.000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده)...

دیجی عمده

12. نکتار آب میوه آناناس سن ایچ 200 سی سینکتار آب میوه آناناس سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

13. نکتار هفت میوه سن ایچ 200 سی سینکتار هفت میوه سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

14. نکتار آلبالو سن ایچ 200 سی سینکتار آلبالو سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

15. نکتار پرتقال سن ایچ 200 سی سینکتار پرتقال سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

16. نکتار سیب سن ایچ 200 سی سینکتار سیب سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

17. نکتار زردآلو سن ایچ 200 سی سینکتار زردآلو سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

18. نکتار هلو سن ایچ 200 سی سینکتار هلو سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

19. نکتار انبه سن ایچ 200 سی سینکتار انبه سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

20. سیب سن ایچ کول شیشه 330 سی سیسیب سن ایچ کول شیشه 330 سی سی

کالا در حال تامین است .... -------------- پس از موجود شدن مجددا در این صفحه قابل سفارش میگردد

دیجی عمده

21. شربت آناناس سن ايچ گالن 2 ليتريشربت آناناس سن ايچ گالن 2 ليتري

کالا در حال تامین است .... -------------- پس از موجود شدن مجددا در این صفحه قابل سفارش میگردد

دیجی عمده

22. آب میوه سن ایچ آناناس 200 سی سی طرح2آب میوه سن ایچ آناناس 200 سی سی طرح2

قیمت تک:

10,000
٪26
7350 تومان

قیمت عمده:

257,500 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 7.350 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 7.150 تومان *...

دیجی عمده

23. نکتار آب میوه سن ایچ انبه 200 سی سی طرح2نکتار آب میوه سن ایچ انبه 200 سی سی طرح2

قیمت تک:

10,000
٪26
7350 تومان

قیمت عمده:

257,500 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 7.350 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 7.150 تومان *...

دیجی عمده

24. چای کلکته هندوستان معطر بسته ای شکسته 450 گرمیچای کلکته هندوستان معطر بسته ای شکسته 450 گرمی

قیمت تک:

120,000
٪1
118000 تومان

قیمت عمده:

1,170,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 120000تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 118000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 117000 تومان *...

دیجی عمده

25. چاي سیاه هندوستان ممتاز گلستان 500 گرميچاي سیاه هندوستان ممتاز گلستان 500 گرمي

قیمت تک:

174,900
٪15
147000 تومان

قیمت عمده:

1,370,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 174.900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1عدد ) : 147000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 137000 تومان *...

آسان تجارت

26. چای سیاه ارل گری معطر گلستان وزن 500 گرمچای سیاه ارل گری معطر گلستان وزن 500 گرم

قیمت تک:

174,900
٪15
147000 تومان

قیمت عمده:

1,370,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 174.900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1عدد ) : 147000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 137000 تومان *...

آسان تجارت

27. چای سیاه ممتاز هندوستان گلستان 225 گرمچای سیاه ممتاز هندوستان گلستان 225 گرم

قیمت تک:

87,900
٪16
73000 تومان

قیمت عمده:

648,000 تومان

* قیمت مصرف کننده هر عدد : 87.900 تومان * قیمت با تخفیف (حداقل سفارش 1 عدد) : 73.000 تومان * فروش عمده کارتنی : 64.800 تومان تعداد...

آسان تجارت

28. چای سیاه معطر ارل گری گلستان 225 گرمچای سیاه معطر ارل گری گلستان 225 گرم

قیمت تک:

87,900
٪19
71000 تومان

قیمت عمده:

648,000 تومان

* قیمت مصرف کننده هر عدد : 87.900 تومان * قیمت با تخفیف (حداقل سفارش 1 عدد) : 71.000 تومان * فروش عمده کارتنی : 64.800 تومان تعداد...

آسان تجارت

29. شربت آناناس سن ايچ گالن 3 ليتريشربت آناناس سن ايچ گالن 3 ليتري

ناموجود

دیجی عمده

31. آب آشامیدنی دیزین 500 سی سیآب آشامیدنی دیزین 500 سی سی

ناموجود است

دیجی عمده

32. شربت پرتقال سن ايچ گالن 2 ليتريشربت پرتقال سن ايچ گالن 2 ليتري

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ----------------------------- هزینه ارسال کالا: * استان البرز...

دیجی عمده
برگشت به بالا

فروشگاه اینترنتی دیجی عمده، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین ماموریت ما فراهم آوردن فضایی مطمئن برای مشتریان و فروشندگان است، به نحوی که مشتریان بتوانند با اطمینان و سهولت بهترین انتخاب و خرید را در سراسر کشور انجام دهند و فروشندگان نیز محصولات و خدمات خود را به راحتی در معرض دید، ارزیابی و انتخاب مشتریان قرار دهند.
دیجی عمده پایبند به سه اصل تضمین اصل بودن کالا، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و امکان پرداخت در محل مشتری می باشد.

logo-samandehi

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی دیجی عمده فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آسان تجارت پیشگاه ایرانیان (فروشگاه آنلاین دیجی عمده) می باشد.