موتور جستجو (فیلترها)

آیتم ها

تعداد نتایج 36 مورد

1. لوبیا سفید گلستان وزن 900 گرملوبیا سفید گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

66,900
٪11
59000 تومان

قیمت عمده:

612,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 66900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 59000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 51000 تومان *...

آسان تجارت

2. لوبیا چیتی گلستان وزن 900 گرملوبیا چیتی گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

88,900
٪15
75000 تومان

قیمت عمده:

840,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 88900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 75000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 70000 تومان *...

آسان تجارت

3. چاي سیاه هندوستان ممتاز گلستان 500 گرميچاي سیاه هندوستان ممتاز گلستان 500 گرمي

قیمت تک:

174,900
٪15
147000 تومان

قیمت عمده:

1,370,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 174.900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1عدد ) : 147000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 137000 تومان *...

آسان تجارت

4. چای سیاه ارل گری معطر گلستان وزن 500 گرمچای سیاه ارل گری معطر گلستان وزن 500 گرم

قیمت تک:

174,900
٪15
147000 تومان

قیمت عمده:

1,370,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 174.900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1عدد ) : 147000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 137000 تومان *...

آسان تجارت

5. لپه گلستان وزن 900 گرملپه گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

68,900
٪14
59000 تومان

قیمت عمده:

648,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 68900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 59000تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 54000 تومان *...

آسان تجارت

6. عدس 900 گرمی گلستانعدس 900 گرمی گلستان

قیمت تک:

75,500
٪13
65000 تومان

قیمت عمده:

720,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 75.500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 65000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 60000 تومان *...

آسان تجارت

7. لوبیا قرمز گلستان وزن 900 گرملوبیا قرمز گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

66,900
٪16
56000 تومان

قیمت عمده:

624,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 66900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 56000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 52000 تومان *...

آسان تجارت

8. نخود گلستان وزن 900 گرمنخود گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

76,900
٪14
66000 تومان

قیمت عمده:

720,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 76900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 66000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 60000 تومان *...

آسان تجارت

9. سویا گلستان وزن 250 گرمسویا گلستان وزن 250 گرم

قیمت تک:

19,900
٪14
17000 تومان

قیمت عمده:

364,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 19.900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 17000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 16000تومان *...

آسان تجارت

10. ماش گلستان وزن 900 گرمماش گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

66,900
٪11
59000 تومان

قیمت عمده:

660,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 66.900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1عدد ) : 59000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 55000 تومان *...

آسان تجارت

11. چای سیاه ممتاز هندوستان گلستان 225 گرمچای سیاه ممتاز هندوستان گلستان 225 گرم

قیمت تک:

87,900
٪16
73000 تومان

قیمت عمده:

648,000 تومان

* قیمت مصرف کننده هر عدد : 87.900 تومان * قیمت با تخفیف (حداقل سفارش 1 عدد) : 73.000 تومان * فروش عمده کارتنی : 64.800 تومان تعداد...

آسان تجارت

12. چای سیاه معطر ارل گری گلستان 225 گرمچای سیاه معطر ارل گری گلستان 225 گرم

قیمت تک:

87,900
٪19
71000 تومان

قیمت عمده:

648,000 تومان

* قیمت مصرف کننده هر عدد : 87.900 تومان * قیمت با تخفیف (حداقل سفارش 1 عدد) : 71.000 تومان * فروش عمده کارتنی : 64.800 تومان تعداد...

آسان تجارت

13. کشمش پلویی گلستان وزن 450 گرمکشمش پلویی گلستان وزن 450 گرم

قیمت تک:

55,000
٪14
47300 تومان

قیمت عمده:

271,380 تومان

* قیمت مصرف کننده : 55000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 47300 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 45200 تومان *...

آسان تجارت

14. قند شکسته گلستان وزن 700 گرمقند شکسته گلستان وزن 700 گرم

قیمت تک:

33,900
٪13
29400 تومان

قیمت عمده:

337,200 تومان

* قیمت مصرف کننده : 33900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 29400 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 28100 تومان *...

آسان تجارت

15. بلغور جو گلستان وزن 900 گرمبلغور جو گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

42,900
٪34
28300 تومان

قیمت عمده:

324,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 42900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد ) : 28300 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 27000 تومان *...

آسان تجارت

16. جو پوست کنده گلستان وزن 900 گرمجو پوست کنده گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

46,900
٪21
36960 تومان

قیمت عمده:

423,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 46900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 36960 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 35300 تومان *...

آسان تجارت

17. گندم پوست کنده گلستان وزن 900 گرمگندم پوست کنده گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

34,950
٪21
27500 تومان

قیمت عمده:

320,400 تومان

* قیمت مصرف کننده : 34950 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 27500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 27500 تومان *...

آسان تجارت

18. جو پرک گلستان وزن 400 گرمجو پرک گلستان وزن 400 گرم

قیمت تک:

21,900
٪21
17200 تومان

قیمت عمده:

197,400 تومان

* قیمت مصرف کننده : 21900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 17200 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 16450 تومان *...

آسان تجارت

19. بلغور گندم گلستان وزن 900 گرمبلغور گندم گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

35,900
٪21
28300 تومان

قیمت عمده:

324,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 35900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 28300 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 27000 تومان *...

آسان تجارت

20. دارچين سلفوني گلستان وزن 75 گرمدارچين سلفوني گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

24,900
٪10
22400 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 22.400تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

21. فل فل قرمز سلفوني گلستان وزن 75 گرمفل فل قرمز سلفوني گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

17,900
٪11
15900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 15.900 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

22. فل فل سیاه سلفوني گلستان وزن 75 گرمفل فل سیاه سلفوني گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

38,900
٪10
34900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 38900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 34900 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

23. ادویه پودر کاری سلفوني گلستان وزن 75 گرمادویه پودر کاری سلفوني گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

17,900
٪10
16100 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 16100 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

24. لیمو فل فلی سلفوني گلستان وزن 75 گرملیمو فل فلی سلفوني گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

15,900
٪15
13500 تومان

* قیمت مصرف کننده : 15900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 13500 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

25. تخم شربتی گلستان وزن 75 گرمتخم شربتی گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

21,000
٪10
18900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 21000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 18900 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

26. بیکینگ پودر گلستان وزن 75 گرمبیکینگ پودر گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

26,900
٪18
21900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 26900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 21900 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

27. سیاه دانه گلستان وزن 60 گرمسیاه دانه گلستان وزن 60 گرم

قیمت تک:

18,900
٪10
16900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 18900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 16900تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

28. دارچين گلستان وزن 80 گرمدارچين گلستان وزن 80 گرم

قیمت تک:

29,900
٪10
26900 تومان

قیمت عمده:

297,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 29900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 26.900 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 24.800 تومان *...

آسان تجارت

29. فل فل سیاه گلستان وزن 90 گرمفل فل سیاه گلستان وزن 90 گرم

قیمت تک:

48,500
٪15
41200 تومان

قیمت عمده:

482,400 تومان

* قیمت مصرف کننده : 48500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 41.200 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 40.200 تومان *...

آسان تجارت

30. زردچوبه گلستان وزن 90 گرمزردچوبه گلستان وزن 90 گرم

قیمت تک:

17,900
٪10
16100 تومان

قیمت عمده:

178,200 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 16.100 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 14.850 تومان *...

آسان تجارت

31. نشاسته گلستان وزن 200 گرمنشاسته گلستان وزن 200 گرم

قیمت تک:

27,900
٪10
25100 تومان

* قیمت مصرف کننده : 27900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 25100 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

32. پودر سیر خشک گلستان وزن 40 گرمپودر سیر خشک گلستان وزن 40 گرم

قیمت تک:

12,900
٪10
11600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 12900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 11600 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت
برگشت به بالا

فروشگاه اینترنتی دیجی عمده، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین ماموریت ما فراهم آوردن فضایی مطمئن برای مشتریان و فروشندگان است، به نحوی که مشتریان بتوانند با اطمینان و سهولت بهترین انتخاب و خرید را در سراسر کشور انجام دهند و فروشندگان نیز محصولات و خدمات خود را به راحتی در معرض دید، ارزیابی و انتخاب مشتریان قرار دهند.
دیجی عمده پایبند به سه اصل تضمین اصل بودن کالا، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و امکان پرداخت در محل مشتری می باشد.

logo-samandehi

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی دیجی عمده فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آسان تجارت پیشگاه ایرانیان (فروشگاه آنلاین دیجی عمده) می باشد.